Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

Balbharti Maharashtra State Board Class 5 Marathi Solutions Sulabhbharati Chapter 3 खेळूया शब्दांशी Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 5 Marathi Sulabhbharati Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

5th Standard Marathi Digest Chapter 3 खेळूया शब्दांशी Textbook Questions and Answers

1. वाचा. सांगा. जिंका.

प्रश्न 1.
वाचा. सांगा. जिंका.
Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी 1
Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी 2

Marathi Sulabhbharati Class 5 Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी Additional Important Questions and Answers

1. खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा.
(संदर्भासाठी पाठ्यपुस्तक पान नं 4 पहावे.)

प्रश्न 1.
मराठी स्वरमालेत किती स्वर आहेत?
उत्तर:
मराठी स्वरमालेत एकूण 12 स्वर आहेत. (‘अः’ हा स्वर इथे दिलेला नाही.)

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

प्रश्न 2.
मराठीत किती व्यंजने आहेत?
उत्तर:
मराठीत एकूण बत्तीस व्यंजने आहेत.

प्रश्न 3.
मराठीत अनुनासिके किती आहेत?
उत्तर:
मराठीत पाच अनुनासिके आहेत.

प्रश्न 4.
स्वरांपासून सुरू होणारी कोणती चित्रे या खेळात दाखविली आहेत?
उत्तर:
अननस, इमारत, अंगठा, औषध, ऊस, ओठ.

प्रश्न 5.
अकारान्ती वर्णांची कोणती चित्रे दाखविली आहेत?
उत्तर:
अननस, गवत, कमळ, घर, मगर, बदक

प्रश्न 6.
अनुस्वार असलेली कोणती चित्रे दाखविली आहेत?
उत्तर:
अंगठा, पतंग

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

2. योग्य जोड्या लावा.

प्रश्न 1.
योग्य जोड्या लावा.
Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी 3
उत्तर:

 1. ई .

प्रश्न 3.
खालील रिकाम्या जागी योग्य अक्षर भरा.
Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी 4
उत्तर:

 1. आ, इ
 2. ख, घ
 3. छ, ज
 4. थ, द, न
 5. फ, ब, म
 6. र, व, श
 7. श, स, ह, ळ
 8. क्ष

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

प्रश्न 4.
पुढील अक्षरांपासून 2-2 शब्द लिहा.
उत्तर:

 1. अ – अननस – अमर
 2. आ – आरसा – आग
 3. इ – इरले – इमान
 4. ई – ईद – ईशान्य
 5. उ – उकाडा – उखाणा
 6. ऊ – ऊन – ऊठ
 7. ए – एकदम – एकत्र
 8. ऐ – ऐरण – ऐनक
 9. ओ – ओठ – ओटा
 10. औ – औषध – औत
 11. अं – अंगठा – अंगठी
 12. क – कपाट – कमळ
 13. ख – खग – खरं
 14. ग – गवत – गरज
 15. घ – घर – घरटे
 16. च – चमचा – चपाती
 17. छ – छत्री – छमछम
 18. ज – जहाज – जडण
 19. झ – झबले – झाड
 20. ट – टरबूज – टरफल
 21. ठ – ठसा – ठग
 22. ड – डबा – डमरू
 23. ढ – ढग – ढकल
 24. त – तलवार – तवा
 25. थ – थवा – थाट
 26. द – दम – दरवाजा
 27. ध – धनवान – धन
 28. न – नळ – नभ
 29. प – पपई – पण
 30. फ – फणस – फलक
 31. ब – बदक – बरणी
 32. भ – भटजी – भर
 33. म – मगर – मऊ
 34. य – यज्ञ – यम
 35. र – रवी – रजनी
 36. ल – लसूण – लय
 37. व – वजन – वन
 38. श – शरद – शनी
 39. ष – षटक – षडानन
 40. स – ससा – समई
 41. ह – हमाल – हत्ती
 42. क्ष – क्षण – क्षय
 43. ज्ञ – ज्ञान – ज्ञात

5. खालील सूचनांचा वापर करून त्याप्रमाणे उत्तर लिहा.

प्रश्न (अ)
अकारान्ती शब्दांचा वापर करून अर्थपूर्ण वाक्य बनवा.
जसे – कलम गवत बघ
उत्तरः
1. नयन कमळ बघ.
2. अमय बडबड कर.

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

प्रश्न (ब)
अनुस्वार असलेले शब्द लिहा. जसे – अंगठा
उत्तर:

 1. अंगठी
 2. गंमत
 3. बंदूक
 4. अंधार
 5. अंग
 6. कंद

प्रश्न (क)
औकारान्ती शब्द लिहा. जसे – गौतम
उत्तरः

 1. औषध
 2. औत
 3. कौल
 4. नौका
 5. चौदा
 6. सौदा

प्रश्न (ड)
आकारान्ती शब्द लिहा. जसे – गाजर
उत्तर:

 1. मानव
 2. नाक
 3. घार
 4. आसन
 5. भारत
 6. राक्षस

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

प्रश्न (इ)
इकारान्ती पाच शब्द लिहा. जसे – इमारत, शिक्षक
उत्तर:

 1. किडा
 2. फिका
 3. इमानदार
 4. मिठाई
 5. इजा
 6. विनय

प्रश्न (ई)
दीर्घ वेलांटीचे शब्द लिहा. जसे – गाडी
उत्तर:

 1. झाडी
 2. माती
 3. गादी
 4. काडी
 5. आरती
 6. गाडी

Maharashtra Board Class 5 Marathi Solutions Chapter 3 खेळूया शब्दांशी

प्रश्न 6.
वरील गोलांमध्ये वेगवेगळे शब्द लपले आहेत. ते शोधून काढा व लिहा.
उत्तर:
चपाती, पोती, पाव, चव, पाती, पाच.

खेळूया शब्दांशी Summary in Marathi

पाठ्यपरिचय:

हा एक शब्दपट आहे. चित्र व शब्द यांची सांगड घालत पट पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या पाठातून मुलांना स्वर व व्यंजन यांची ओळख होते, तसेच चित्रातून ते समजण्यास सोपे जाते.