Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण पारिभाषिक शब्द

Balbharti Maharashtra State Board Marathi Yuvakbharati 11th Digest व्याकरण पारिभाषिक शब्द Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board 11th Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण पारिभाषिक शब्द

पारिभाषिक शब्द :

विज्ञान-तंत्रज्ञान, उदयोग, कृषी, शिक्षण, प्रशासन, विधी, वाणिज्य, कला संस्कृती इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित संकल्पनांच्या प्रकटीकरणासाठी पारिभाषिक शब्दांचा उपयोग केला जातो. त्यांच्या वापरामुळे त्या-त्या क्षेत्रांमधील ज्ञानव्यवहार अधिक नेमका तसेच सुस्पष्ट होतो. त्यादृष्टीने पारिभाषिक शब्दांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. याठिकाणी तुमच्या माहितीसाठी काही महत्त्वाचे पारिभाषिक शब्द दिले आहेत.
Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द

Academics  विदयाभ्यास
Elected  निर्वाचित
Administration  प्रशासन
Encyclopedia  विश्वकोश
Agenda  कार्यक्रम पत्रिका
Enrolment  नावनोंदणी
Auditor  लेखापरीक्षक
File  संचिका
Backlog  अनुशेष
Felicitation  गौरव
Barometer  वायुभारमापक
Foundation  प्रतिष्ठान
Barcode  दंडसंकेत
Gazette  राजपत्र
Broadband Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  विस्तारित वहन
Geology  भूशास्त्र
Circular  परिपत्रक
Guest House  अतिथीगृह
Commissioner  आयुक्त
Guard of Honour  मानवंदना
Criticism  समीक्षा
Herald  अग्रदूत
Dean  अधिष्ठाता
Habitat  प्राकृतिक वसतिस्थान
Director  संचालक
Honorary  मानद, मानसेवी
Domain  अधिक्षेत्र
Hygiene  आरोग्यशास्त्र
Domicile  अधिवास
Iceberg Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  हिमनग
Draft  मसुदा, धनाकर्ष
Incentive  प्रोत्साहनपर
Increment  वाढ
Recommendation  शिफारस
Industrialization  औदयोगिकीकरण
Rest House  विश्रामगृह
Journal  नियतकालिक
Runway  धावपट्टी
Jubilee  महोत्सव
Self defence  स्वसंरक्षण
Junction  महास्थानक
Senate  अधिसभा
Keep pending  प्रलंबित ठेवणे
Share Certificate  समभागपत्र
Keyboard  कळफलक
Superintendent  अधीक्षक
Kindergarten  बालकमंदिर
Symposium Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  परिसंवाद
Labour welfare  कामगार कल्याण
Technician  तंत्रज्ञ
Land holder भूधारक
Telecommunication  दूरसंपर्क
Lawyer  विधिज्ञ/वकील
Terminology  परिभाषा
Layout  आखणी, मांडणी
Thesis  प्रबंध
Meteorology  हवामानशास्त्र
Unbiased opinion  पूर्वग्रहविरहीत मत
Migration Certificate  स्थलांतर प्रमाणपत्र
Upgradation  उन्नयन
Minute book  कार्यवृत्त पुस्तक
Up to date अदययावत
Motto  ब्रीदवाक्य
Utility  उपयुक्तता
Nationalism  राष्ट्रवाद
Vacancy Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  रिक्त पद
Nervous System  चेतासंस्था
Validity  वैधता
Notification  अधिसूचना
Verification  पडताळणी
Noteworthy  उल्लेखनीय
Official  कार्यालयीन
Organisation  संघटना
Organic Farming  सेंद्रिय शेती
Paediatrician  बालरोगतज्ज्ञ
Pedestrian  पादचारी
Personal Assistant  स्वीय सहायक
Procession  मिरवणूक
Qualified  अर्हतापात्र
Quality Control  गुणवत्ता नियंत्रण
Quick Disposal  त्वरित निकाली काढणे
Quorum  गणसंख्या
Vocational School  व्यवसाय शिक्षण शाळा
Waiting list  प्रतीक्षासूची
World Record  विश्वविक्रम
Working Capital  खेळते भांडवल
Writ Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  न्यायलेख
X-ray क्ष-किरण
Xerox  नक्कलप्रत
Yard  आवार
Yearbook  संवत्सरिका
Zero Hour  शून्यकाळ
Zoologist  प्राणिशास्त्रज्ञ
Zone  परिमंडळ, विभाग
Reader  प्रपाठक, वाचक

इंग्रजी आणि मराठी म्हणी

1. A bad workman always blames his tools
नाचता येईना अंगण वाकडे
2. Jack of all trades and master of none.
एक ना धड भाराभर चिंध्या.
3. No pains, no gains.
कष्टाविण फळ नाही.
4. Listen to people, but obey your conscious.
ऐकावे जनाचे पण करावे मानाचे.
5. A fig for the doctor when cured.
गरज सरो नि वैदय मरो.
6. Many a little makes a mickle.
थेंबे थेंबे तळे साचे. Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द
7. An empty vessel makes much noise.
उथळ पाण्याला खळखळाट फार
8. Might is right.
बळी तो कान पिळी.
9. As you sow, so you reap.
दाम करी काम.
10. Money makes the mare go.
पेराल तसे उगवेल.
11. Necessity is the mother of invention.
बुडत्याला काडीचा आधार.
12. A drowning man will clutch at a straw.
गरज ही शोधाची जननी आहे.
13. Between two stools we come to the ground.
नवी विटी नवे राज्य.
14. New lords, new laws.
दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी.
15. No rose without a thorn.
गर्जेल तो पडेल काय?
16. Barking dogs seldom bite
काट्यावाचून गुलाब नाही.
17. Doctor after death
जुने ते सोने.
18. Old is gold.
वरातीमागून घोडे. Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द
19. Out of sight, out of mind.
चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे.
20. Every dogs has his day.
दृष्टीआड सृष्टी.
21. Too many cooks spoil the broth.
घरोघरी मातीच्या चुली.
22. Every house has its skeleton.
बारा सुगरणी तरी आमटी आळणी.
23. First come first served.
हाजीर तो वजीर.
24. Union is strength.
एका हाताने टाळी वाजत नाही.
25. It takes two to make a quarrel.
एकी हेच बळ.
26. Where there is a will, there is a way.
इच्छा तेथे मार्ग.

काही साहित्यिकांची टोपण नावे व पूर्ण नावे

टोपणनाव  लेखक
मोरोपंत  मोरेश्वर रायाजी पराडकर
काव्यविहारी  धोंडो वामन गद्रे
लोकहितवादी  गोपाळ हरी देशमुख
यशवंत  यशवंत दिनकर पेंढरकर
रे. टिळक  नारायण वामन टिळक
अनिल Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  आत्माराम रावजी देशपांडे
केशवसुत  कृष्णाजी केशव दामले
विभावरी शिरुरकर  मालतीबाई विश्राम बेडेकर
माधवानुज  काशीनाथ हरी मोडक
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज  माणिक बंडोजी ठाकूर
बी  नारायण मुरलीधर गुप्ते
मनमोहन  गोपाळ नरहर नातू
नाथमाधव  द्वारकानाथ माधवराव पितळे
बी. रघुनाथ  भगवान रघुनाथ कुळकर्णी
बाळकराम (नाटक) गोविंदाग्रज (कविता)  राम गणेश गडकरी
अमरशेख  शेख महबूब हसन
बालकवी  त्र्यंबक बापूजी ठोमरे
आरती प्रभु  चिंतामण त्र्यंबक खानोलकर
गिरीश  शंकर केशव कानेटकर
चारुता सागर Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द  दिनकर दत्तात्रय भोसले
माधव ज्युलियन  माधव त्रिंबक पटवर्धन
दया पवार  दगडू मारुती पवार
विनोबा  विनायक नरहर भावे
ग्रेस  माणिक सितारामपंत गोडघाटे
कुंजविहारी  हरिहर गुरुनाथ कुळकर्णी
प्रेमानंद गज्वी  आनंद शंकर गजभिये
अज्ञातवासी  दिनकर गंगाधर केळकर
पठे बापूराव  श्रीधर कृष्णाजी कुळकर्णी
ठणठणपाळ  जयवंत द्वारकानाथ दळवी

काही साहित्यिक व त्यांच्या प्रसिद्ध रचना

साहित्यिकाचे नाव पुस्तक
लक्ष्मीबाई टिळक स्मृतिचित्रे
श्री. म. माटे उपेक्षितांचे अंतरंग
श्री. ज. जोशी आनंदीगोपाळ
वि. वा. शिरवाडकर नटसम्राट
विश्राम बेडेकर रणांगण
गोदावरी परुळेकर जेव्हा माणूस जागा होतो
वसंत कानेटकर रायगडाला जेव्हा जाग येते
जी. ए. कुलकर्णी काजळमाया
गंगाधर गाडगीळ Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द एका मुंगीचे महाभारत
ना. सं. इनामदार राऊ
श्री. ना. पेंडसे रथचक्र
गो. नी. दांडेकर पडघवली
विंदा करंदीकर अष्टदर्शने
अण्णाभाऊ साठे फकिरा
शंकरराव खरात तराळ अंतराळ
शांता शेळके चौघीजणी
महेश एलकुंचवार वाडा चिरेबंदी
किरण नगरकर सात सक्कं त्रेचाळीस
प्र. ई. सोनकांबळे आठवणींचे पक्षी
अनिल अवचट माणसं
नारायण सुर्वे माझे विदयापीठ
सुनीता देशपांडे आहे मनोहर तरी
व्यंकटेश माडगूळकर बनगरवाडी
द. मा. मिरासदार मिरासदारी
रणजित देसाई स्वामी
मंगेश पाडगांवकर सलाम
मारुती चितमपल्ली पक्षी जाय दिगंतरा
नरहर कुरुंदकर धार आणि काठ
मधु मंगेश कर्णिक माहिमची खाडी
आनंद यादव Maharashtra Board Class 11 Marathi Yuvakbharati Solutions व्याकरण गटात न बसणारा शब्द झोंबी
दया पवार बलुतं
लक्ष्मण माने उपरा
रंगनाथ पठारे ताम्रपट
नरेंद्र जाधव आमचा बाप आन् आम्ही
लक्ष्मण गायकवाड उचल्या
उत्तम कांबळे आई समजून घेताना
अरुणा ढेरे कृष्णकिनारा
विश्वास पाटील पानिपत
राजन गवस तणकट
सदानंद देशमुख बारोमास
किशोर शांताबाई काळे कोल्हाट्याचं पोर
भालचंद्र नेमाडे कोसला

ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त मराठी साहित्यिक

साहित्यिकाचे नाव
विष्णु सखाराम खांडेकर
विष्णू वामन शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)
गोविंद विनायक करंदीकर (विंदा करंदीकर)
भालचंद्र वनाजी नेमाडे